Get Adobe Flash player

Wspierają nas

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterdzisiaj70
mod_vvisit_counterwczoraj50
mod_vvisit_counterw tygodniu70
mod_vvisit_counterw miesiącu1951
mod_vvisit_counterRAZEM186419

IP: 54.159.91.117
 , 
24 Cze 2018
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Ulgi i uprawnienia


Ulgi i uprawnienia

O niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień orzekają:

 • Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – I instancja
 • Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – II instancja

Wykaz adresów powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności można znaleźć na stronie internetowej: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/instytucje-orzekajace-procedur/spis-wojewodztw/

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień pozwala korzystać z następujących form pomocy:

Możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia

(w tym zakładzie aktywności zawodowej i zakładach pracy chronionej), możliwość uczestnictwa w szkoleniach (w tym sp1ecjalistycznych), korzystanie z określonych przywilejów pracowniczych (prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, dłuższej przerwy w pracy, krótszego wymiaru czasu pracy)

Uprawnienia związane z aktywizacją zawodową

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia oraz awansu zawodowego przez zapewnienie jej poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy może korzystać z następujących usług: szkoleń, stażu, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, badań lekarskich, zwrotu i finansowania kosztów,          o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia.

Uprawnienia związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej

Osobie niepełnosprawnej, podejmującej po raz pierwszy działalność gospodarczą przysługuje ze środków finansowych PFRON finansowanie:

 • 75% składek na ubezpieczenie emerytalne- w przypadku osób zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności
 • 50% składek na ubezpieczenie emerytalne- w przypadku osób zaliczanych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
 • 50% składek na ubezpieczenie wypadkowe- w przypadku osób zaliczanych do lekkiego stopnia niepełnosprawności

Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą może otrzymać, ze środków PFRON, dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności, jeżeli:

 • nie korzysta z pożyczki  z Funduszu na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej oraz z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo
 • pożyczka została w całości spłacona lub umorzona.

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego

Czas pracy

Zależy od orzeczonego stopnia niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności

Czas pracy

lekki

Max. 8 godz. na dobę i 40 godz. tygodniowo

znaczny lub umiarkowany

Max. 7 godz. na dobę i 35 godz. tygodniowo

Osoba niepełnosprawna nie może być za trudnione w godzinach nadliczbowych i w czasie nocnym. Zakaz ten nie dotyczy:  osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz sytuacji, gdy na wniosek pracownika niepełnosprawnego, zgodę na taką pracę wyrazi lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne lub lekarz prowadzący.

Przerwa dodatkowa

Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Przerwa ta trwa 15 minut i jest wliczana do czasu pracy.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy

Osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy wynoszący 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Urlop ten jednak nie będzie przysługiwał, jeśli pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze powyżej 26 dni roboczych (np. urlopy nauczycielskie) lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów (np. urlopy sędziowskie).

Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu pracownik nabywa po przepracowaniu roku od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności.

Płatne zwolnienie z pracy

Pracownicy z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do zwolnienia z pracy z zachowaniem wynagrodzenia, które oblicza się jako ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy: w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy,  w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej jednak niż raz do roku.  Zwolnienie jest udzielane na podstawie wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, w którym musi być określony rodzaj i czas trwania turnusu. Łączny wymiar 10 dniowego urlopu dodatkowego i zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie mogą przekroczyć 21 dni roboczych rocznie.

Pomoc asystenta

Niepełnosprawny pracownik może także ubiegać się w swojej firmie o przyznanie asystenta, czyli osoby, która będzie mu pomagała w pracy w czynnościach ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz w czynnościach trudnych do samodzielnego wykonania. Pomoc asystenta wynosi maksymalnie 20% liczby godzin pracy osoby niepełnosprawnej w miesiącu. Na zatrudnienie takiego asystenta pracodawca osoby niepełnosprawnej otrzyma zwrot środków.

Możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej oraz w turnusach rehabilitacyjnych.

Uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej

Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Terapię realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w którym określa się: formy i zakres rehabilitacji, metody i zakres nauki umiejętności, formy współpracy z rodziną lub opiekunami, planowane efekty rehabilitacji, osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji.

Uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych

Turnusy rehabilitacyjne są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku. Celem uczestnictwa w turnusie jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań. Program turnusu powinien zawierać elementy rehabilitacji odpowiedniej do rodzaju schorzenia osoby niepełnosprawnej oraz elementy zajęć kulturalno-oświatowych.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dn. 27.08.1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu      osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn.22.05.2003r., w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926)

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby

Przedmioty ortopedyczne to przyrządy ortopedyczne niezbędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałego inwalidztwa, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego (są nimi np. protezy, kule, wózek inwalidzki itp.). Środki pomocnicze to takie środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź umożliwiają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym (są nimi np.: pomoce optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki, pieluchomajtki, itp.). Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przysługują bezpłatnie lub częściowo odpłatnie ( w zależności od rodzaju przedmiotu).

Osoby ubezpieczone ( tym niepełnosprawne) oraz osoby pozostające na ich utrzymaniu, w zależności od rodzaju dysfunkcji mają prawo do ubiegania się z Narodowego Funduszu Zdrowia o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, które są im niezbędne do codziennego funkcjonowania.

Podstawą do uzyskania refundowanego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest zlecenie wystawione przez lekarza specjalistę. Każde zlecenie wymaga, przed przyjęciem do realizacji, akceptacji przez oddział wojewódzki NFZ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy. Z potwierdzonym zleceniem udajemy się do świadczeniodawcy (firmy, sklepu), gdzie chcemy je zrealizować. Trzeba jednak pamiętać, że placówka taka musi mieć podpisany kontrakt z NFZ ( o wykaz takich placówek należy pytać w oddziale wojewódzkim NFZ). W przepisach prawnych zostały określone terminy, w jakich można ponownie ubiegać się o dofinansowanie.

Poza tym osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do zakupu niezbędnego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego ze środków PFRON.

Usługi socjalne, opiekuńcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne świadczone przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki, uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń rodzinnych oraz do zasiłku stałego z pomocy społecznej.

Ulgi w podatkach, zniżki w komunikacji, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych

Ulgi dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności / całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji

 • 49% ulgi na przejazdy w pociągach PKP – tylko w klasie 2. pociągów osobowych,
 • 37% ulgi w pociągach pośpiesznych, ekspresowych, IC i EC,
 • 49% na przejazdy w autobusach PKS w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych
 • 37% ulgi w autobusach PKS pośpiesznych i przyspieszonych, na podstawie biletów jednorazowych
 • 95% ulgi na przejazdy w pociągach PKP i autobusach PKS dla opiekuna towarzyszącego w podroży (na podstawie jednego z dokumentów podopiecznego i  biletów jednorazowych), przy czym opiekun musi być pełnoletni a w przypadku osoby niewidomej musi mieć skończone 13 lat,
 • Karta parkingowa potwierdzająca uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych. Wykaz znaków: zakaz ruchu w obu kierunkach (B-1), zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych (B-3), zakaz wjazdu autobusów (B-3a), zakaz wjazdu motocykli (B-4), zakaz wjazdu motorowerów (B-10), zakaz postoju (B-35), zakaz postoju w dni nieparzyste (B-37), zakaz postoju w dni parzyste (B-38), strefa ograniczonego postoju (B-39),
 • Zwolnienie od opłat abonamentowych za radio i telewizję (tylko osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji oraz osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu),
 • Ulgowe bilety do muzeów,
 • Bezpłatne usługi doręczania listów, paczek i przekazów pocztowych bezpośrednio do domu (zapotrzebowanie na usługę zgłasza się na poczcie, w miejscu zamieszkania), ponadto placówki pocztowe muszą wydzielić stanowiska do obsługi osób niepełnosprawnych i dostosować skrzynki do ich potrzeb
 • Odliczenia niektórych wydatków od dochodu (Dz. U. z 2000r., Nr 14 poz. 176 z późn. zm.)

Ulgi dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności / całkowitą      niezdolnością do pracy

 • Karta parkingowa potwierdzająca uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych,
 • Zwolnienia z opłaty abonamentowej za radio i telewizję, tylko w przypadku osób niewidomych, których ostrość wzroku nie przekracza 15% na podstawie jednego z dokumentów tj. orzeczenie stwierdzającego umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku,

Ulgi dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

 • Karta parkingowa potwierdzająca uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych,