Ośrodki rehabilitacyjne

NZOS Centrum Rehabilitacji
dla Osób Chorych
na Stwardnienie Rozsiane
ul. Szpitalna 5
78-449 Borne Sulinowo
tel. (94) 373-38-05, fax (94) 373-38-06
e-mail: centrumsm@op.pl
www.centrumsm.eu

Centrum mieści się w czterokondygnacyjnym budynku o powierzchni całkowitej 2207,6m2. Podzielone jest na część rehabilitacyjno-leczniczą oraz mieszkalno-rekreacyjną w której jednorazowo może przebywać do 43 osób.
Centrum posiada basen, kriokomorę, sale kinezyterapii, fizykoterapii, terapii zajęciowej, muzykoterapii, terapii ręki, które wyposażone są w nowoczesny sprzęt.
Część mieszkalno-rekreacyjna jest funkcjonalna, pozbawiona całkowicie barier architektonicznych i wyposażona w wysokim standardzie. Inwestycja ta została ukończona w całości ze środków publicznych. Jakość i wysoki standard tego Centrum zobowiązuje do prowadzenia rehabilitacji na wysokim poziomie. Obejmuje ona kompleksowo nie tylko rehabilitację medyczną, ale również społeczną z elementami rehabilitacji zawodowej.
Centrum Rehabilitacji Dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Bornem Sulinowie jest wielospecjalistycznym Ośrodkiem zapewniającym kompleksową rehabilitację dla chorych na SM z całego kraju.

Starając się o pobyt w Centrum chory na SM powinien zgłosić się do lekarza neurologa w celu otrzymania skierowania do Ośrodka i dokumentacji dotyczącej przebiegu leczenia .

Osoby przyjeżdżające na rehabilitację powinny zabrać ze sobą koniecznie dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie od dermatologa i ginekologa (kobiety) – choroby zakaźne skóry i odleżyny stanowią główne przeciwwskazanie do przyjęcia na rehabilitację,
 • wypełnione ankiety → pobierz ankietę
 • skierowanie od lekarza neurologa lub lekarza rodzinnego na pobyt w Centrum Rehabilitacji
 • dowód osobisty,
 • dowód ubezpieczenia (odcinek renty, emerytury, legitymacja ubezp.)

Od 1 stycznia 2007 roku podpisana jest umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia na rehabilitację medyczną prowadzoną w systemie dziennym dla pacjentów z SM. Dzięki temu pacjent ma zapewnioną bezpłatną rehabilitację medyczną, z której korzysta podczas czterotygodniowego turnusu rehabilitacyjnego.

Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa jedynie koszty rehabilitacji w systemie dziennym wynoszące ok. 2100,00 PLN (czterotygodniowy pobyt pacjenta w Ośrodku). Jest to kwota, która zapewnia prowadzenie rehabilitacji na odpowiednim poziomie i z wykorzystaniem całego wyposażenia ośrodka między innymi kriokomory oraz basenu.
Pozostałe koszty utrzymania obejmujące wyżywienie, nocleg, całodobową opiekę sprawowaną przez personel średni oraz rehabilitację społeczną ponosi pacjent. Jest to kwota 2050,00 zł za pobyt czterotygodniowy.

Osoba chora na stwardnienie rozsiane ze względu na znaczny stopień niepełnosprawności oraz przewlekłą chorobę może ubiegać się o pomoc w uzyskaniu środków, które pokrywałyby koszty związane z rehabilitacją. MOPS lub GOPS zgodnie z ustawą o pomocy społecznej mogą współuczestniczyć w finansowaniu tej części odpłatności za pobyt w zależności od kryteriów dochodowych pacjenta przyznając zasiłek celowy, celowy specjalny lub zwrotny.

Szczegółowych informacji dotyczących umieszczania osób chorych na SM w Centrum Rehabilitacji w Bornem Sulinowie udzielają pracownicy Centrum pod nr tel. 94 373 38 05

Krajowy Ośrodek Mieszkalno- 
Rehabilitacyjny dla Osób Chorych
na Stwardnienie Rozsiane
DĄBEK
06-561 STUPSK MAZOWIECKI
tel. (23)653-13-31
(23)653-13-32
(23)653-13-33
e-mail; dabek@idn.org.pl
www.dabek.boo.pl

Jest to placówka, której celem jest kompleksowa rehabilitacja wyłącznie osób chorych na stwardnienie rozsiane – SM
Ośrodek posiada wyszkoloną kadrę i bardzo dobre wyposażenie oraz wspaniale zagospodarowane tereny rekreacyjne, których powierzchnia stale się powiększa.
KOMR w Dąbku powstał w roku 1994 dzięki wysiłkowi wielu osób, którym na sercu leżało dobro chorych na SM.
Adaptowano stary dworek, przekazany przez rodzinę Doberskich oraz dobudowano nową, wielokrotnie większą część. Obie części doskonale skomponowano pod względem architektonicznym, połączono ze sobą funkcjonalnym łącznikiem.

Ośrodek dysponuje bazą 82 miejsc dla mieszkańców – chorych przebywających tu na rehabilitacji.
Warunki pobytu w Ośrodku można określić jednym słowem – komfortowe. Mieszkańcy zakwaterowani są w pokojach jedno- 
i dwuosobowych.
Poruszanie się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Ośrodka jest dla osób niepełnosprawnych bardzo łatwe dzięki gładkim nawierzchniom, podjazdom dla wózków.
Na jego terenie nie ma żadnych barier architektonicznych.

W Krajowym Ośrodku Mieszkalno – Rehabilitacyjnym w Dąbku prowadzone są szkolenia dla osób prowadzących rehabilitację chorych na stwardnienie rozsiane.

Takie same szkolenia prowadzone są tam dla kadry opiekuńczej.

Podczas prezentacji Ośrodka w Atlancie (USA), na Światowym Kongresie Organizacji SM, nagrodzono burzliwymi owacjami wystąpienie przedstawiciela Ośrodka. Zebrani tam działacze IFMSS (Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Stwardnienia Rozsianego) zachwyceni byli tym, co ujrzeli – klasą i standardem KOMR w Dąbku. Konfrontacja z ośrodkami europejskimi wypada na jego korzyść.

Gdzie leży KOMR?

Położony jest on nieopodal krajowej drogi Warszawa – Gdańsk, 16 km od Mławy. Odległość od tej drogi jest niewielka – tylko 
ok. 2 km.

Leży także blisko stacji kolejowej w Stupsku, na linii Warszawa – Gdańsk.

Informacja jak ubiegać się o skierowanie do Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM 
w Dąbku.

KOMR w Dąbku jest regionalnym domem pomocy społecznej
o charakterze specjalistycznym, okresowego pobytu, przyjmującym chorych na SM z całego kraju. Prowadzenie Krajowego Ośrodka Mieszkalno – Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku należy do zadań Marszałka Województwa Mazowieckiego. Decyzję o skierowaniu do Ośrodka wydaje organ gminy właściwej dla osoby w dniu jej skierowania. Decyzja ta wydawana jest w oparciu
o dokumentację, którą przygotowuje właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej. Ośrodek kompletuje dokumenty takie jak do innych domów pomocy społecznej dołączając wypełniony przez chorego i lekarza ankietę.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wydania decyzji
o skierowaniu do Ośrodka:

1) pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie;

2) wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej;

3) decyzja o wysokości renty lub zaświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do Ośrodka;

4) wyrażenie zgody na ponoszenie odpłatności za pobyt
w Ośrodku;

5) ankieta – test funkcjonalny i badanie neurologiczne. 
→ pobierz ankietę

Decyzję o skierowaniu do KOMR wraz z kompletem dokumentów ośrodek pomocy społecznej przekazuje do Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Wszystkie osoby, których decyzje o skierowaniu wraz z pełną dokumentacją zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego – otrzymują informację określającą kolejność na liście osób oczekujących.

Postępowania dot. umieszczania osób chorych na SM w KOMR i ustalania opłaty za pobyt prowadzi: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Zdrowia.
03-472 Warszawa ul. Brechta 3,
tel. 022-59-79-941 i 022-59-79-942,
e-mail: a.jadczyszyn@mazovia.pl , m.odnoczko@mazovia.pl

Odpłatność za miesięczny pobyt w KOMR wynosi nie więcej niż 70% miesięcznegodochodu osoby kierowanej. Gmina, z której osoba chora na SM została skierowana do Ośrodka, nie ponosi żadnych kosztów.

Ośrodek nie zapewnia transportu zarówno dla osób przyjeżdżających, jak i wyjeżdżających z Ośrodka po zakończonej rehabilitacji.

Dom Pomocy Społecznej w Kowalu
ul. M.Kopernika 19
87-820 Kowal
tel. (54) 284 18 65, fax. (54) 284 18 49
e-mail: dpskowal@wp.pl
www.bip.powiat.wloclawski.pl/?cid=225

Dom Pomocy Społecznej w Kowalu jest Domem stacjonarnym, posiadającym 86 miejsc, spełniającym wszelkie warunki standaryzacji, w którym zamieszkuje 66 osób przewlekle somatycznie chorych, 20 miejsc natomiast przeznaczonych jest dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych, prowadzonych od początku działalności Domu.

Rozwiązania architektoniczne dostosowane są do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Dom dysponuje 50 pokojami jedno i dwu osobowymi, z których każdy wyposażony jest w instalację przyzywową, łóżko ortopedyczne lub tapczan, stół, krzesła, szafę, półki, radia, dywaniki. Łazienki są duże, oporęczowane, wyposażone w niezbędny sprzęt, prysznice, wc, wykładziny antypoślizgowe.

Mieszkańcy Domu są zróżnicowani wiekowo, obciążeni schorzeniami układowymi, głównie układu nerwowego, krążenia, oddechowego i aparatu ruchu.

Program usprawniania jest indywidualny dla każdej osoby. Obejmuje: fizykoterapię (magnetoterapię, stymulację mięśni i nerwów, jontoforezę, tonolizę, galwanizację i prądy interferencyjne), hydroterapię (masaż perełkowy i podwodny), inhalacje, masaż (klasyczny, mechaniczny), kinezyterapię, ćwiczenia indywidualne (równoważne, lokomocji, wysiłkowe 
i rozciągające), ćwiczenia ogólnokondycyjne, gimnastykę poranną, terapię zajęciową (m.in. malarstwo, tkactwo, haft, rzeźbiarstwo, krawiectwo), muzykoterapię, zajęcia kulturalno-oświatowe.

Dom wyposażony jest w wysokiej klasy sprzęt rehabilitacyjny pozwalający maksymalnie uruchomić pacjenta i przygotować go do życia codziennego.

W Domu wykonywane są również pełnopłatne zabiegi rehabilitacyjne dla osób ze środowiska lokalnego.

Usługi świadczy dobrze przygotowany, wykwalifikowany personel opiekuńczo- terapeutyczny.
Wszyscy mieszkańcy i osoby przebywające na turnusach rehabilitacyjnych objęci są specjalistyczną opieką lekarza internisty, neurologa, psychiatry, psychologa i prawnika. 

W miarę indywidualnych potrzeb zapewnione są konsultacje lekarzy innych specjalności.
Do dyspozycji osób przebywających w Domu pozostają: kawiarnia, biblioteka, sala relaksacyjna, nowoczesna kuchnia i pralnia, kaplica, aneksy wypoczynkowe. Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe usługi opiekuńcze, terapeutyczne i pielęgnacyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańców uwzględniając podstawowe wartości człowieka: godność, prywatność, intymność.

INNE OŚRODKI

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny
ul. Armii Czerwonej 24
11-220 Górowo Iławeckie
tel. (89) 762 70 64 – sekretariat
(89) 762 70 62 – oddział rehabilitacyjny
fax. (089) 761 11 77
www.szpitalgorowo.pl
e-mail: sekretariat@szpitalgorowo.pl

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim jest nowocześnie wyposażoną placówką o blisko 40-letniej tradycji w zakresie rehabilitacji medycznej.

Szpital zatrudnia kadrę medyczną o wysokich kwalifikacjach oraz psychologa i logopedę. Wyposażenie szpitala, przytulne 2-osobowe i 3-osobowe sale wraz z przyjazną atmosferą przyczyniają się do poprawy komfortu pobytu pacjenta. 
Dogodne warunki rekreacji i wypoczynku stwarza dodatkowo duży przyszpitalny park.

ODDZIAŁ REHABILITACYJNY zapewnia kompleksową, nowoczesną i wszechstronną rehabilitację w zakresie schorzeń neurologicznych min. STWARDNIENIE ROZSIANE (między zaostrzeniami, nie częściej niż raz na 2 lata )

Oddział rehabilitacyjny 70 łóżkowy. Pacjenci korzystają również z leczenia w pobycie dziennym i ambulatoryjnym. W skali roku leczonych jest ponad 2 tys. pacjentów. Zabiegi rehabilitacyjne świadczone są przez wykwalifikowany personel na bazie nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego w zakresie: fizykoterapii, kinezyterapii, fizjoterapii, hydroterapii (nowoczesny basen rehabilitacyjny z hydromasażem, z zamkniętym systemem pobierania wody, systemem ozon+chlor i tzw. falą „przeciwprąd”) Ponadto szpital posiada nowoczesną saunę z aromatoterapią i chromatoterapią (leczenie światłem).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Braniewie
ul. Moniuszki 13
14-500 Braniewo
tel. 55 620 84 70 – informacja
55 620 83 62 – sekretariat
55 620 84 77 – Dział Rehabilitacji i Fizykoterapii
www.szpital-braniewo.home.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Sanatorium Uzdrowiskowe „Wital”
ul. Wczasowa 7
19 – 500 Gołdap
www.sanatorium.com.pl/
e-mail: wital@sanatorium.com.pl
telefony: (87) 615 16 17; (87) 615 41 92;
(87) 615 41 93; (87) 615 41 94
Tel./fax.: (87) 615 19 62

Gołdap jest uzdrowiskiem klimatyczno–borowinowym położonym w północno–wschodniej Polsce o klimacie nizinno–leśnym, średniobodźcowym cechujący się dużą stałością czynników pogodowych. Gołdapskie uzdrowisko bazuje głównie na leczeniu błotami borowinowymi

PROFILE LECZNICZE

 • Choroby narządu ruchu (pochodzenia ortopedyczno-urazowego, na tle chorób neurologicznych, reumatologicznych, zwyrodnieniowych, stanów pooperacyjnych i pozapalnych)
 • Choroby górnych i dolnych dróg oddechowych: 
  – przewlekłe nieżyty górnych dróg oddechowych i zatok obocznych nosa, 
  – przewlekle nieżyty oskrzeli, rozstrzenie oskrzeli, dychawica oskrzelowa, zwłóknienia i pylice płuc, stany pooperacyjne, itd.
 • Choroby układu krążenia:
  – przewlekłe choroby mięśnia sercowego i naczyń wieńcowych, 
  – stany po zawale serca,
  – stany po zabiegach operacyjnych,
  – nadciśnienie tętnicze,
  – przewlekłe choroby naczyń obwodowych, itd.
 • Otyłości (z rewelacyjną „Dietą 1000 kalorii”). Znakomite efekty uzyskujemy również w leczeniu: 
  – osteoporozy
  – nerwic-nietrzymania moczu
  – podnoszenia odporności ogólnej
  – trudno gojących się ran, odleżyn, stopy cukrzycowej, miażdżycy zarostowej kończyn dolnych
  – problemów skórnych (cellulitis, rozstępy itp.)

W ofercie jest leczenie zabiegami z następujących grup:

 • światłolecznictwo,
 • elektrolecznictwo,
 • magnetoterapia,
 • ultrasonoterapia,
 • hydroterapia,
 • balneoterapia,
 • aerosoloterapia,
 • kinezyterapia,
 • masaż leczniczy,
 • termoterapia i krioterapia miejscowa (azot),
 • krioterapia ogólnoustrojowa (kriokomora niskich temperatur).

Do dyspozycji pacjentów jest także całoroczny kryty basen z natryskami i masażem do zajęć kinezyterapeutycznych.

Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „NEPTUN”
82-107 Jantar, ul. Rybacka 22
tel./fax (55) 247-89-17 tel. (55) 247-89-08
e-mail: info@nzozneptun.pl
www.nzozneptun.pl/jantar

Ośrodek NEPTUN położony jest na 5ha płaskim, ładnie zagospodarowanym i ogrodzonym terenie. Od plaży oddziela go szeroki na 450 m nadmorski las sosnowy. Zacienione alejki, altany i place zabaw czynią z ośrodka bezpieczne miejsce zarówno dla wypoczywających dorosłych jak i bawiących się dzieci.

Na terenie ośrodka znajdują się:

 • kriokomora ogólnoustrojowa oraz grota solna * stołówka serwująca dania domowe i zne
 • baseny kąpielowe, zjeżdżalnia wodna dł. 40 m
 • korty tenisowe, boiska sportowe
 • stoły bilardowe
 • pontony z silnikiem elektrycznym (przejażdżki po wodzie)
 • kawiarnia, bar letni
 • staw z rybkami
 • miejsce na ognisko i grill
 • wypożyczalnia rowerów
 • zabiegi odnowy biologicznej
 • zabiegi rehabilitacyjne – kinezyterapia, fizykoterapia, światłolecznictwo, masaże,balneoterapia, hydroterapia, inhalacje
 • biblioteczka
 • sala konferencyjna

Rehabilitacja obejmuje:

FIZYKOTERAPIA:

Elektroterapia: galwanizacje, jonoforezy, elektrostymulacje, tonoliza, prądy diadynamiczne, interferencyjne, Traberta, TENS, pole magnetyczne, terapuls, kąpiele elektryczno-wodne całościowe i czterokomorowe, naświetlania lampą Sollux.

Laseroterapia skanerowa i laseropunktura.

Ultradźwięki miejscowe i ultrafonoreza.

KINEZYTERAPIA:

Ćwiczenia lecznicze: indywidualne i grupowe obejmują ćwiczenia bierne i czynne, ćwiczenia w odciążeniu, ćwiczenia na przyrządach, trening S-E-T TerapiMaster, ćwiczenia równoważne i koordynacyjne, ćwiczenia manualne,naukę chodu, ćwiczenia w wodzie.

BALNEOTERAPIA:

Balneoterapia: okłady borowinowe, okłady ozokerytowe, kąpiele solankowe z hydromasażem i kąpiele kwasowęglowe.

Inhalacje: ultradźwiękowe.
Grota solna
Ozonoterapia

KRIOTERAPIA:
KRIOKOMORA OGÓLNOUSTROJOWA

Krioterapia miejscowa z użyciem CO2 i Azotu.

ODNOWA BIOLOGICZNA:

 • Kapsuła bioregeneracyjna SPA neo Qi.
 • Solarium – kabina stojąca.
 • Ciepłolecznictwo: sauna parowa, sauna sucha, sauna podczerwona.
 • Masaże ręczne: częściowe i całościowe:klasyczne, relaksujące, antycellulitis,drenaż limfatyczny.
 • Masaż pneumatyczny BOA.
 • Masaż wibracyjny
 • Hydroterapia : kąpiele wirowe SPA, natrysk biczowy szkocki, masaże wirowe kończyn, masaże podwodne całościowe.

BASEN KRYTY:

Basen kryty z masażami podwodnymi, gejzerami, natryskami, przystosowany dla osób niepełnosprawnych.