Porada rehabilitacyjna

Porada rehabilitacyjna – specjalistyczne świadczenia zdrowotne realizowane w poradni rehabilitacyjnej lub w sytuacjach medycznie uzasadnionych w domu pacjenta, obejmująca swoim zakresem badanie lekarskie, ocenę ogólnego stanu zdrowia, ustalenie programu usprawniania/cyklu zabiegów rehabilitacyjnych, wypisanie skierowań na konsultację i badania dodatkowe, wypisanie recept, wystawianie wniosków na sprzęt ortopedyczny.
Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej oraz na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarz wystawiając skierowanie do poradni rehabilitacyjnej lub bezpośrednio do gabinetu rehabilitacyjnego podaje rozpoznanie jednostki chorobowej i określa dysfunkcję narządu ruchu, deficyt neurologiczny lub inną przyczynę kierowania na rehabilitację.
W przypadku skierowania pacjenta na fizjoterapię przez lekarza innego niż lekarz ze specjalizacją z:

 • rehabilitacji medycznej,
 • balneoklimatologii i medycyny fizykalnej,
 • ortopedii,
 • chirurgii ogólnej,
 • reumatologii

Magister rehabilitacji/fizjoterapii lub magister wychowania fizycznego, posiadający specjalizację II ° z zakresu rehabilitacji ruchowej przeprowadza badanie czynnościowe narządu ruchu i ustala program rehabilitacji, o czym powiadamia lekarza kierującego, dokonując pisemnego uzasadnienia.
Lekarze specjaliści mogą kierować na zakres zabiegów rehabilitacyjnych zgodny z profilem swej działalności, np. kardiolog – w zakresie rehabilitacji kardiologicznej, neurolog – w zakresie rehabilitacji neurologicznej.

Rehabilitacja w warunkach domowych

Obejmuje swoim zakresem porady lekarskie i zabiegi fizjoterapeutyczne w domu pacjenta, który ze względu na stopień niepełnosprawności nie może korzystać z rehabilitacji ambulatoryjnej.
Rehabilitacja domowa powinna obejmować pacjentów rokujących poprawę,z zaburzeniami funkcji narządu ruchu spowodowanymi:
ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego,
uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia, chorobami przewlekle postępującymi (np. rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, reumatoidalne zapalenie stawów), chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych (ew. kolanowych) po zabiegach endoprotezoplastyki stawu do 3 miesięcy po operacji, stany po urazach kończyn dolnych do 3 miesięcy po urazie.
Lekarz poradni rehabilitacyjnej po wizycie w domu pacjenta podejmuje decyzję o leczeniu i ustala ogólny program leczenia.
W przypadku gdy występuje ograniczenie dostępu do porad lekarskich rehabilitacyjnych, dopuszcza się zlecanie wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych przez lekarzy właściwych specjalności (np. neurologa, ortopedy-traumatologa).
Czas trwania rehabilitacji w warunkach domowych wynosi do 4 tygodni,
z możliwością powtarzania cyklu usprawniania raz na kwartał.
W przypadkach kiedy istnieją wskazania do kontynuacji rehabilitacji, powyżej 16 tygodni w ciągu roku, dalsze prowadzenie leczenia wymaga potwierdzenia właściwego Oddziału Funduszu.
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach oddziału dziennego
Całodzienne świadczenie zdrowotne udzielane w ośrodku/ oddziale dziennym, obejmujące co najmniej 2 porady lekarskie, ćwiczenia/zabiegi (fizjoterapię, neuropsychologię, logopedię, psychoterapię).
Czas trwania rehabilitacji wynosi do 6 tygodni, min. 5 zabiegów dziennie, przez 5 dni w tygodniu, w zależności od stanu klinicznego pacjenta.
Leki w dziennym oddziale rehabilitacyjnym pacjent zabezpiecza we własnym zakresie.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach oddziału stacjonarnego

Całodobowe świadczenie zdrowotne udzielane w oddziale, obejmujące badania diagnostyczne, ćwiczenia/zabiegi, koszty hotelowe i wyżywienie.
Kwalifikacja pacjentów do tego typu rehabilitacji – powinna nastąpić w terminiedo 21 dni od zabiegu operacyjnego, zaostrzenia schorzenia reumatologicznego, urazu narządu ruchu powodującego znaczne upośledzenie funkcji.
Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach oddziału stacjonarnego wystawiane może być przez lekarzy oddziałów:

 • neurologicznych,
 • neurochirurgicznych,
 • urazowo-ortopedycznych,
 • chirurgicznych,
 • intensywnej terapii,
 • wewnętrznych,
 • poradni rehabilitacyjnych,
 • urazowo-ortopedycznych,
 • reumatologicznych
  W przypadku schorzeń przewlekłych, których stan uległ zaostrzeniu, skierowanie może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (w takim przypadku lekarz oddziału rehabilitacyjnego po ocenie stanu pacjenta, dokonuje kwalifikacji i ustala termin przyjęcia pacjenta).
  Czas trwania rehabilitacji wynosi 3-6 tygodni, min. 5 zabiegów dziennie przez 6 dni w tygodniu, w zależności od stanu klinicznego pacjenta.

Wczesna rehabilitacja neurologiczna

 • realizacja świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (oddziału rehabilitacji neurologicznej).
  Skierowanie wystawiane jest przez lekarzy oddziałów:
 • neurologicznych,
 • neurochirurgicznych,
 • urazowo-ortopedycznych,
 • intensywnej terapii,
 • wewnętrznych,
 • w wyjątkowych przypadkach skierowanie może wystawić lekarz poradni neurologicznej.
  Kwalifikacja pacjentów do tego rodzaju rehabilitacji – do 3 miesięcy po przebytym incydencie mózgowym bądź urazie ośrodkowego układu nerwowego lub wykonanym zabiegu operacyjnym na ośrodkowym układzie nerwowym.
  Od chwili zakwalifikowania pacjenta do tego rodzaju rehabilitacji do przyjęcia do właściwego oddziału nie może upłynąć więcej niż 21 dni.
  Czas trwania rehabilitacji wynosi 3 – 9 tygodni.

Wtórna rehabilitacja neurologiczna

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (oddziału rehabilitacji neurologicznej) pacjentom, którzy nie kwalifikują się do wczesnej rehabilitacji.
  Kwalifikacja pacjentów do tego rodzaju rehabilitacji jest niezależna od daty wystąpienia ostrego incydentu mózgowego bądź urazu ośrodkowego układu nerwowego lub wykonanego zabiegu operacyjnego na ośrodkowym układzie nerwowym.
  Czas trwania rehabilitacji wynosi 3 – 6 tygodni.
  Rehabilitacja neurologiczna ciężkich uszkodzeń centralnego układu nerwowego
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (oddziału rehabilitacji neurologicznej).
  Kwalifikacja pacjentów do tego rodzaju rehabilitacji – do 3 miesięcy po przebytym incydencie mózgowym bądź urazie ośrodkowego układu nerwowego lub wykonanym zabiegu operacyjnym na ośrodkowym układzie nerwowym.
  Po zakwalifikowaniu pacjentów do tego rodzaju rehabilitacji, pacjent przyjmowany jest bezpośrednio z oddziału kierującego.
  Czas trwania rehabilitacji wynosi 3 – 9 tygodni.

Wtórna rehabilitacja neurologiczna ciężkich uszkodzeń centralnego układu nerwowego (w tym paraplegii i tetraplegii)

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (oddziału rehabilitacji neurologicznej).
  Skierowanie wystawiane jest przez lekarzy poradni:
 • neurologicznych,
 • neurochirurgicznych,
 • urazowo-ortopedycznych,
 • intensywnej terapii,
 • lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Kwalifikacja pacjentów do tego rodzaju rehabilitacji jest niezależna od daty wystąpienia ostrego incydentu mózgowego bądź urazu ośrodkowego układu nerwowego lub wykonanego zabiegu operacyjnego na ośrodkowym układzie nerwowym. Decyzję o leczeniu w oddziale szpitalnym, podejmuje lekarz oddziału ustalając termin przyjęcia pacjenta do oddziału.
Czas trwania rehabilitacji wynosi 3 – 6 tygodni.