Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze to formy pomocy skierowanej do osób, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji i pracy. Informacje o tej formie wsparcia mozna znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-swiadczenia-pielegnacyjne/)

Komu przysługują

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej udzielane są:

  • choremu wymagającemu całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych, który powinien kontynuować leczenie;
  • pacjentowi niewymagającemu hospitalizacji na oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą poziomu samodzielności otrzymał 40 punktów w skali Barthel lub mniej (wymóg oceny skalą Barthel nie dotyczy dzieci do ukończenia 3 roku życia).

Kto ocenia stopień samodzielności?

Stopień samodzielność pacjenta oceniają:

przed przyjęciem do zakładu opiekuńczego – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego;
w dniu przyjęcia do zakładu opiekuńczego oraz pod koniec każdego miesiąca – lekarz i pielęgniarka danego zakładu opiekuńczego.
Kto nie będzie przyjęty do Zakładu Opiekuńczego?
Jeżeli w ocenie skalą Barthel osoba otrzyma 40 punktów lub mniej, a podstawą do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie nie będzie przyjęty do ZOL . Takim pacjentom przysługuje inna forma pomocy.

Pacjent z zaawansowaną chorobą nowotworową – po spełnieniu określonych wymagań – może zostać objęty opieką paliatywną i hospicyjną, natomiast pacjentowi z chorobą psychiczną przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Miejsce świadczenia opieki
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej są realizowane w warunkach stacjonarnych lub domowych.
Wykaz zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych realizujących świadczenia z zakresu opieki długoterminowej znajduje się na stronie internetowej właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Świadczenia stacjonarne
Realizowane w zakładach opiekuńczych dla osób dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia. Chory, który ukończył 18 lat i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwojowymi), przebywa tam do czasu ukończenia nauki.

Świadczenia realizowane w warunkach stacjonarnych obejmują:

  • świadczenia udzielane przez lekarza, pielęgniarkę i psychologa;
  • rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego;
  • terapię zajęciową;
  • leczenie farmakologiczne i dietetyczne;
  • zaopatrzenie w wyroby medyczne (przedmioty ortopedyczne) stosowane podczas udzielania świadczeń gwarantowanych.
  • edukację zdrowotną –pacjenta i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w domu.